Zobacz całą galerię


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent


O pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą,
  • jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych.

Zakres pomocy


Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem8 działalności gospodarczej w zakresie:

•    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

•    usług dla ludności,

•    sprzedaży hurtowej i detalicznej,

•    rzemiosła lub rękodzielnictwa,

•    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

•    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

•    usług transportowych,

•    usług komunalnych,

•    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

•    magazynowania lub przechowywania towarów,

•    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

•    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wg numerów kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

•    operacja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw),

•    operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

•    siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:


•    grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

o wiejskiej,

o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

•    grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

o wiejskiej,

o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

•    biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

•    w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

•    operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

•    planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł,

•    płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy - w przypadku operacji 2 – etapowych.

Forma i wysokość pomocy


Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:

100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45

Wnioski i załączniki:

Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa


Rozporządzenie dot. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 07.03.2013r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.03.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.03.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.03.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.07.2008r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica