Zobacz całą galerię


Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Pomoc jest przyznawana:

1) gminie;

2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych

4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk;

3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie — w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1–12;

14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji;

15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Poziom dofinansowania

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 80 % tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości — nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45


Wnioski i załączniki:

Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa

Rozporządzenie dot. "Odnowy i rozwoju wsi":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.01.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.04.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31.07.2008r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.02.2008r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica