Zobacz całą galerię


Nabór 1/2018/G

resized__477x70_formatka_kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

06 czerwca 2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2018/G

o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach projektu grantowego

w ramach przedsięwzięcia

PV. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Dziedzictwo Krainy Łęgów Odrzańskich„
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zasady i tryb realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zostały określone w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, na które składają się:

· Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;

· Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu;

· Wzory dokumentów: wniosek o powierzenie grantu, umowa powierzenia grantu, wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU/PROJEKTU GRANTOWEGO

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2. Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

Cel szczegółowy 2.2. Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną

Przedsięwzięcie V. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA: wsparcie pomiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w zakresach kosztów niedostępnych z innych źródeł, np. doposażenie zespołów ludowych, artystycznych i grup rekonstrukcyjnych w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej i artystycznej związanej z tożsamością KŁO. W ramach grantów możliwe wsparcie podmiotów w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp.

Realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

PLANOWANE WSKAŹNIKI DO OSIĄGNIĘCIA

PRODUKTU: Liczba wspartych działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa – 8.

REZULTATU: Liczba osób biorących udział w działaniach z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa – 300.

FORMA WSPARCIA – dotacja częściowa

MINIMALNA KWOTA POMOCY/GRANTU – 5 000,00 zł

MAKSYMALNA KWOTA POMOCY/GRANTU –  50 000,00 zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA – do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych

LIMIT ŚRODKÓW W RAMACH NABORU – 250 000,00 zł

KRYTERIA WYBORU – lokalne kryteria wyboru grantobiorców stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna ilość punktów, jaką musi uzyskać operacja wynosi 50% możliwej maksymalnej punktacji, co oznacza, że niezbędne minimum do dofinansowania wynosi 17 pkt (50% z 34 pkt).

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 21 czerwca 2018r. do 09 lipca 2018r. do godziny 13:00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, ul. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz. 13.00

Wniosek wypełnia się elektronicznie przy pomocy generatora udostępnionego przez LGD w trakcie terminu naboru pod adresem: http://wnioski2.lgdodra.pl/granty/index.php. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony w generatorze w terminie naboru. Jednocześnie, we wskazanym powyżej terminie, do siedziby LGD należy dostarczyć dwa egzemplarze wydrukowanej z generatora papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Wniosek powinien być trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do biura LGD.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi.

Ważne: kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O wsparcie może ubiegać się podmiot będący:

a) osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),

b) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów rozporządzenia o wdrażaniu LSR,

c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Podmiot ten zobowiązany jest wykazać, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.

Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej za wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednich przepisach i wytycznych.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH NABORU

Warunkiem udzielenia wsparcia jest zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich tj.:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym projektu grantowego – zachowanie dziedzictwa lokalnego.

3. Zadanie przyczyni się do realizacji wskazanego celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

4. Zgodność grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, 

5. Zgodności zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze oraz spełniania warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

oraz

6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Ocena wstępna w zakresie punktów 1-5 dokonywana jest przy zastosowaniu karty weryfikacji, której wzór w podziale na poszczególne części stanowi załączniki nr 3 do ogłoszenia.

Rada LGD dokonuje wyboru zadań wg kryteriów wyboru grantobiorców spośród zadań, które są zgodne z LSR.

Przez zadanie zgodne z LSR rozumie się zadanie, które:

- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników dla projektu grantowego, na realizację którego ogłoszony został nabór.

- jest zgodne z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tego zadania.

- jest zgodne z zakresem tematycznym projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez grantobiorcę;

- jest objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz wniosku o powierzenie grantu (sporządzony na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

- Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku,

- formularz wniosku o powierzenie grantu,

- formularz umowy powierzenia grantu,

- formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania

- Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;

- Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu;

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – www.lgdodra.pl.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się w powyższymi dokumentami.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB UDZIELANEGO DORADZTWA WNIOSKODAWCOM

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (ul. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się oraz w każdej gminie LGD według grafiku dyżurów udostępnionych na stronach internetowych gmin i LGD. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

1.Załącznik nr 1. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

2.Załącznik nr 2. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników.

3.Załącznik nr 3. Karta oceny wstępnej (wzór):

3a – karta oceny formalnej

3b – karta oceny zgodności z PROW 2014-2020

3c – karta oceny zgodności z LSR przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników


Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Krainy Łęgów Odrzańskich.

2.Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

3. Formularz wniosku o powierzenie grantu,

4. Formularz umowy powierzenia grantu,

5. Formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania

6. Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;

7. Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu.


PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica